Условия продажи - ITALYBRANDS.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky  (dále jen „obchodní podmínky“)obchodní společnosti, se sídlem ul. Učňovská 387/19, 190 00, Praha – Hrdlořezy,identifikačníčíslo:02153726.(dále jen „prodávající“)(ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.  platí pro nákup v internetovém obchodě „italybrands.cz“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové  adrese http://www.italybrands.cz/ (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.


1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní a v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.
1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
1.6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

 

2. Vymezení pojmů


2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.
2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
2.3. Uživatelem je každá fyzická nebo právnické osoba, která navštíví webové rozhraní. Kupující je také Uživatelem.
2.4. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového jsou, oděvy, doplňky,obuva další obdobné zboží blíže specifikované na webovém rozhraní.

Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „italybrands.czprostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese http://italybrands.cz/ (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

3.OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.
Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.italybrands.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s nákupním řádem jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhl
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
V případě, že to webové rozhraní umožňuje. Kupující provádí objednávání zboží:
- bez registrace ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře či jinak) nebo 
- prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na Kontaktní email Prodávajícího nebo 
-prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na Kontaktním telefonu Prodávajícího

3.2 Objednávkabezregistrace (objednávkaučiněná jinaknež zuživatelského účtu) musí obsahovatpřesný názevobjednanéhozboží (případně číselné označení zboží) apočetkusů zboží aosobní údajeKupujícího (jménoapříjmení, adresuprodoručování, telefonní číslo, e-mailovouadresu). 
Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Prodávající nenese odpovědnost za případné využití uživatelského účtu třetími osobami. 


3.3 Prodávající můžezrušituživatelský účet, atozejménavpřípadě, kdyKupující svůjuživatelský účetdélenež 1 roknevyužívá, čivpřípadě, kdyKupující poruší své povinnostizpříslušné kupní smlouvy (včetně těchtoobchodníchpodmínek).

3.4 Webové rozhraní obsahujeseznamzboží ainformaceoněm, atovčetně uvedení cenjednotlivéhozboží. Cenyzboží jsouuvedenyvčetně veškerýchdaní (včetně DPH), celadalšíchpoplatků. Uvedené cenynezahrnují cenyanákladyzabalení, dopravunebododání zboží Kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dopravou nebo dodáním zboží obsahuje webové rozhraní a Kupující má možnost se s nimi seznámit před podáním závazné objednávky. Tyto ceny platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky (ledaže je ve webovém rozhraní uvedeno výslovně jinak). 
Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, smlouva o poskytnutí služby, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní a v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí azavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1Orientační dodací lhůtajeuvedenaukaždéhoproduktuzvlášť, atohnedpodnázvemproduktu, kdejsouinformacetaké okoduproduktu , záruční době avýrobci.
Snažíme se nejprodávanější zboží držet skladem, ale také není v našem zájmu mít ohromné sklady, jejich pronájem by se promítal do ceny zboží. Jsme ale schopni i zboží, které skladem není, dodávat ve lhůtě do týdne.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.italybrands.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a zasílání novinek. 

Jak poznám, že mi bylo zboží odesláno?
1) potvrzení o vyexpedování zboží
2) email od přepravce, který obsahuje číslo zásilky a instrukce, kde je možné zásilku sledovat.
3) možnost vyžádat sms: v případě, že nebýváte každý den na emailu, je možné požádát o zaslání informace s vyexpedováním zásilky formou sms do Vašeho mobilu. Tento požadavek napište do poznámky ve Vaší objednávce.

5.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

5.1 Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zbož(italybrands.cz prodlužuje lhůtu pro odstoupení od kupní smlouvy na 30 dnů od převzetí zboží ), přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@italybrands.cz

5.2 Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
5.3 Práva a povinnosti prodávajícího:
Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
5.4 Práva a povinnosti kupujícího:
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.
Vámi vložená data jsou pouze pro naši vnitřní potřebu, dle zákona 101/2000Sb

6.PLATEBNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

6.1 Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:
- v hotovosti při platbě na dobírku
-prostřednictvím platební karty při platbě na dobírku·

- bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího č.0160819779/2010 ,vedený u Fio banka, Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky.


6.2 Způsob platby uvede Kupující v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).

6.3 Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR), ceny jsou přepočítány kurzem uvedeným ve webovém rozhraní ke dni objednávky.

6.4 Prodávající nepožaduje zpravidla zálohu na kupní cenu zboží nebo obdobnou platbu. V odůvodněných případech (především u objednávek s celkovou cenou nad 5.000,- Kč) tak může učinit. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

6.5 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

6.6 V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6.7 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Prodávající vystaví Kupujícímu Daňový doklad – fakturu a zašle jej Kupujícímu společně se zbožím.

6.8 Zboží, které je skladem, Prodávající v případě osobního převzetí expeduje zpravidla do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě platby na dobírku expeduje prodávající zpravidla do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.

6.9 Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

6.10 Způsoby dodání zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.

6.11 Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

6.12 V případě, že Kupující zboží nepřevezme ani neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 10,- Kč, maximálně však celkem 500,- Kč nebo do výše kupní ceny, pokud je nižší než 500 Kč), jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.13 Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Prodávajícího ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

6.14 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil (tj. zpravidla, když je zboží pro něj připraveno k převzetí).

7.ZPŮSOB PLATBY ZA ZBOŽÍ


při objednávce nad 1500-Kč je poštovné zdarma

7.1 dobírka: pokud zvolíte tuto možnost, pak bude přičtena k ceně zboží částka za poštovné 130,-Kč
(cenu zaplatíte až v okamžiku převzetí zboží od dopravce - máte možnost platit řidiči hotově,ale také bezhotovostně kartou )

7.2 platba převodem na účet : v případě platba za zboží na účet, je nutné platbu provést nejlépe do 5dnů, č.účtu 0160819779 / 2010,Fiobanka, variabilní symbol: číslo Vaší objednávky. Jakmile Vaši platbu održíme, zašleme Vám do emailu potvrzení .

8.DOKLAD KE KOUPENÉMU ZBOŽÍ

faktura: fakturu posíláme v zásilce spolu se zbožím.

9.OCHRANAOSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochranaosobních údajů kupujícího, který jefyzickouosobou, jeposkytovánazákonem č.101/2000 Sb., oochraně osobních údajů, veznění pozdějšíchpředpisů.

9.2. Kupující souhlasí sezpracovánímtěchtosvýchosobních údajů: jménoapříjmení, adresabydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresaelektronické pošty, telefonní čísloa (dálespolečně všejenjako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí sezpracovánímosobních údajů prodávajícím, atopro účelyrealizaceprávapovinností zkupní smlouvyapro účelyvedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.3 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.DOPRAVA ZBOŽÍ K VÁM

K dopravě zboží využíváme dopravní službu PPL. 

PPL převod - zdarma!
PPL, na dobírku - 130 na území ČR, 7.5 € na Slovensko.


V okamžiku vyexpedování zásilky od nás obdržíte do emailu číslo balíku. Podle tohoto čísla můžete zásilku jednoduše sledovat na www.ppl.cz
Tento dopravce doručí zboží k Vám do druhého dne od našeho odeslání.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2 S účinnosti od 1. 2. 2016 má spotřebitel právo využít tzv. mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem mimosoudního řízení je v případě internetového obchodu Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

11.3  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.4  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Adresa pro vrácení zboží:Učňovská 387/19, 190 00, Praha – Hrdlořezy.

adresa elektronické pošty info@italybrands.cz, telefon: 773 998 488